تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

«آگهی مزایده اموال منقول»
بموجب اجرائیه ۱۴۰۰۳۰۴۲۰۰۰۰۲۷۰۰۴۷ محکوم علیه آقای محرم متهوری محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از بابت مبلغ چک در حق محکوم له آقای قاسم خدادادی که در این راستا خودروی محکوم علیه توقیف و توسط هیئت کارشناسی قیمت گذاری و با شرایط ذیل بفروش میرسد:
خودروی سمند تیپ lx-ef7-1700 مدل ۹۰ به شماره انتظامی ۶۲۵/۲۵ص۴۸ به رنگ سفید به قیمت ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل صد و سی و پنج میلیون تومان برآورد و از طریق مزایده بفروش میرسد:
شرایط مزایده:
۱-مزایده از مبلغ قید شده شروع و بالا ترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.
۲-علاقمندان می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند.
۳-برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ مزایده را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم و مابقی آن را ظرف یک ماه تودیع نمایند.
۴- مزایده در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ روز دوشنبه ساعت ۱۱:۰۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم آزاد است%
دادورز اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری شهـرستان سراب – وحــید نظــری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۲۳۷۰۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۰۹۲۰۰۰۲۳۱۱۹۳۸
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سراب

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش خودروی سمند تیپ  lx-ef7-1700 مدل ۹۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.