تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
به موجب اجراییه های صادره از سوی شعبه سه شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۱۵۵اجرایی محکوم علیه آقای جواد رجائی  به پرداخت مبلغ ۸۷/۲۷۶/۸۵۰ ریال در حق اقای علیرضا حاجی حسینی  و مبلغ ۴/۳۶۳/۸۴۲ ریال  بابت حق الاجرای دولتی در حق دولت ودر پرونده ۰۰۰۰۲۴۰ اجرایی به پرداخت مبلغ ۳۸/۶۴۹/۵۲۷ ریال در حق اقای حسین بخشی زاده و مبلغ ۱/۹۳۲/۴۷۶ ریال بابت حق الاجرا محکوم می باشد که محکوم علیه در قبال پرداخت محکوم به یاد شده خودروی پژو  آردی مدل ۱۳۸۲ به شماره انتظامی ۳۲-۴۴۹ ق ۲۳  را جهت توقیف معرفی نموده که توسط اجرای احکام توقیف و  طبق نظر کارشناس با توجه به تصادفی بودن خودرو که جلوی آن اعم از شاسی ،سینی شاسی ،کاپوت و بدنه خودرو که نیاز به صافکاری ورنگ دارد وفاقد بیمه شخص ثالث  در مدت توقیف  می باشد ، به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ارزیابی شده است و مقرر شده در روز دوشنبه  مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹از ساعت ۱۰الی۱۱صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد،لذا طالبین به خرید می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر ودر مزایده شرکت نمایند .مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض  مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید  در غیر این صورت ۱۰% دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد،.طالبین به خرید میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ک
مدیردفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف  گناباد
قنبری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۳۱۰۱۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰۲۵۹۲۰۰۰۰۰۳۹۹۰۴
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان گناباد

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش  خودروی پژو  آردی مدل ۱۳۸۲

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.