تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
اگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب پرونده کلاسه ۱۷۸/۱۸۰/۹۳ج و دادنامه صادره از شعبه۱۸۰دادگاه عمومی تهران خواهان صدیقه پاشایی و خوانده رحیمه ستاره ایران با قیمومیت مریم سعادت نیا  دایر بر فروش وسایل داخل مغازه  و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت ۱۱صبح الی۱۱/۳۰مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹در محل اجرای احکام مدنی شعبه۱۸۰دادگاه عمومی تهران از طریق مزایده از قیمت۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است ۱- انواع آچار آلن -مته – و سایر ابزار الات و یراق آلات می شود برابر با سه میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل با سیصد و پنجاه میلیون تومان می باشد. ۲- ارزش مجموع ابزار و یراق آلات عمدتا” شامل انواع آچار آلن -مته -و سایر ابزار الات و یراق آلات می شود برابر با چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل با چهارصد و پنجاه میلیون تومان آدرس :۱- تهران ،خیابان امام خمینی ،کوچه شهید سلطانی،پاساژ جعفری ،قسمت قدیم ،طبقه اول ، پلاک ۲۳ ، مغازه ابزار و یراق آلات و همچنین به آدرس ۲- تهران ،خیابان قزوین ،دو راهی قپان ،گاراژ خادم ،پلاک ۳۱ ،انبار ابزار و یراق آلات  می باشد. ارزش مجموع اقلام ابزارآلات و یراق آلات در مغازه و انبار در آدرس فوق  با در نظر گرفتن جمیع جهات و ارزش عادله جهت قیمت پایه مزایده برابر با ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ می باشدکه در محل اجرای احکام شعبه۱۸۰(اجرای احکام متمرکز طبقه سوم )دادگاه عمومی تهران بفروش میرسد.
دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران – اصغر ملکی
تهران -یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۷۷۶۴۸
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۱۳۳۰۰۶۴۳
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش انواع آچار آلن – مته – و سایر ابزار آلات و یراق آلات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.