تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

*آگهی مزایده مال منقول- مرتبه دوم*
بموجب اجرائیه موضوع پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۷۸ اجرایی احکام مدنی شورای حل اختلاف آق قلا ، محکوم علیه عرفان جرجانی فرزند طاهر آدرس : آق قلا – ب روستای عطاآباد – خیابان مختومقلی ۱۹ – منزل پدری محکوم به پرداخت مبلغ ۱۶۵/۶۱۴/۶۰۵ریال  بابت محکوم به همچنین مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال هزینه کارشناسی ، در حق محکوم له عبدالجلیل  پقه فرزند بهرام گلدی باوکالت آقای ابراهیم دیدار وپرداخت مبلغ ۸/۲۸۰/۷۳۰ریال  نیم عشر اجرائی درحق دولت می باشد که با توجه به عدم توانایی محکوم علیه درتادیه محکوم به ؛ شخص ثالث بنام آقای اسلام جرجانی فرزند آق اویلی درجهت تسویه بدهی وی اقدام به معرفی اموال منقولی به شرح آگهی مزایده نموده که در آدرس :آق قلا -عطا آباد جنب خ مختومقلی ۲۰ نمایشگاه اسلام جرجانی ، توقیف و توسط کارشناس منتخب ارزیابی و قیمت گذاری گردیده که از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد. داوطلبین می توانند در مزایده شرکت و نسبت به خرید آن اقدام نمایند.
*شرح وقیمت کارشناسی اموال مورد مزایده*
۱- یک  دست مبل هفت نفره طرح رودی به رنگ کرم به قیمت پایه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲- یک  دست مبل هفت نفره طرح رودی به رنگ قهوه ای به قیمت پایه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
-جمع  قیمت پایه کل اموال توقیفی مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل شانزده میلیون تومان می باشد.
*شرایط مزایده*
۱- مزایده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۲ظهر در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف واقع در دادگستری شهرستان آق قلا انجام می پذیرد.
۲-مزایده برای مرتبه دوم برگزار میشود واموال توقیفی به هر قیمتی که خریدار پیداکند به فروش خواهد رسید.
۳- برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه قبول نماید .
۴- برنده مزایده می بایست ۱۰% مبلغ مورد معامله را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهرستان آق قلا به شماره ۲۱۷۱۲۹۴۶۴۷۰۰۶ واریز ویا به صندوق اجرا بسپارد و الباقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید میگردد .
۵َ- مزایده با حضور نماینده دادستان و مأمور اجرا ( دادورز ) انجام می پذیرد .
۶- داوطلبین میتوانند ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قلا ازاموال مذکور بازدید نمایند .
۷- هر گونه نقل و انتقال اموال توقیفی پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه می باشد .
۸- کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان آق قلا-شمس آبادی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۲۹۵۹۵۸
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۸۱۸۳۸۰۰۹۰۶
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان آق قلا

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش مبل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.