تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۷۱  صادره از  شعبه دوم اجرای احکام مدنی  شهرستان اهواز لها:  خانم  زهرا  حیدری علیه: ورثه مرحوم  مجید  شالباف محکوم علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ ۱/۷۰۸/۵۷۸/۶۳۷ ریال  بابت  مهریه و مبلغ ۵۰۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اجرت المثل ایام زوجیت و ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  دستمزد کارشناسی در حق محکوم له و  مبلغ ۱۸۷/۹۸۴/۱۸۳ ریال بابت  ابطال  تمبر  دادرسی  و نیم  عشر اجرایی محکوم  گردیده است  با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به در خواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرایی اموال متعلق به نامبرده که شامل یک خط تلفن همراه می باشد،ازسوی این اجراتوقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ۱۴۰۰/۱۲/۳ از ساعت ۱۱  الی۱۲ در محل اجرای احکام مجتمع خانواده از طریق مزایده بفروش می رسد، مزایده ازمبلغ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف یک هفته از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گرددکلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد .
مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: خودور  مورد مزایده  یکدستگاه رنو ال نود به شماره انتظامی ۵۹۵د۷۱ ایران ۱۴ مدل ۱۳۹۵ رنگ  سفید  به شماره  شاسی ۵۱۹۳۱۰ و شماره موتور ۲۵۳۸۶ اطاق خودرو  دارای  آثار  خط و خش  می باشد  داشبورت مستعمل صندلی و تودوزی مستعمل  سپر جلو از ناحیه  گوشه راست  دارای  اثار  ساییدگی  است و چراغ عقب راست  شکسته است  خودرو  در  پارکینگ موتور خاموش می باشد و دارای  آثار نشتی روغن می باد گیربکس  سالم و دیفرانسیل  سالم  و تایر ها  کم باد ۷۰درصد می باشد بهای  آن  طبق  نظر کارشناسی ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۱۶۶۹۷۵
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۶۱۱۵۱۰۰۸۴۱
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده دادگستری شهرستان کرج

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یکدستگاه رنو ال نود مدل ۹۵

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.