تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به موجب پرونده اجرائی کلاسه بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند: یک دستگاه اتومبیل سواری پژو TU5SD206 به شماره انتظامی ۱۹- ۲۳۴ ق ۱۶ متعلق به آقای فرهاد صحرائی واقع در توقفگاه پردیس، که طبق نظر کارشناس رسمی در مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ به مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( به حروف دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی شده و مطابق با این نظریه مشخصات خودورعبارتست از : سواری پژو ۲۰۶ TU5SD ، مدل ۹۳ ۱۳، دومحور، چهار چرخ ،سوخت بنزین ، چهار سیلندر ، سفید رنگ ، شماره موتور ۰۱۰۴۰۶۱ و شماره شاسی ۵۰۰۸۷۳ می باشد، ضمناً با توجه به خط و خش پراکنده اطاق و خوردگی از ناحیه جلو(درب موتور) و سپر جلو، تودوزی مستعمل ، لاستیکهای ۴۰% ، فاقد آنتن سقف، موتور خاموش و بدون اطلاع از وضعیت فنی ، دارای جک و آچار چرخ ، دارای بیمه معتبر است، با عنایت به مراتب فوق جلسه مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ روزدوشنبه مورخ ۹/ ۱۲ / ۱۴۰۰در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در فرهنگیان فاز یک-بلوار شهید مطاعی تشکیل ومزایده از قیمت پایه فوق به مبلغ شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً از طریق مزایده فروخته می شود. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او درجلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید میگردد. ضمناً حسب اعلام بستانکار خودرو واجد بیمه است.
تاریخ انتشار۲۶/ ۱۱/ ۱۴۰۰
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۱۶۰۴۵۰۰۰۲۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۱۶۵۳۴۰۰۰۲۷۸

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه اتومبیل سواری پژو TU5SD206 سفید رنگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.