تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید خدمات بهره برداری از تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ آتروس (مدل ۱۳۹۹) همراه با ۳ دستگاه اتوبوس پشتیبان بنز ۴۵۷ (مدل ۱۳۸۸) (خط شمال غرب) از طریق مناقصه عمومی و براساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید
– مبلغ برآورد سالیانه: ۲۴٫۳۰۳٫۷۶۱٫۲۶۲
– مدت مناقصه:یک سال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳/۶۷6/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰4۷۴۲ بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز با کد مرجع ۱۰۱۹۸4 سازمان مدیریت حمل و نقل مسافرهزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
خرید خدمات بهره برداری از تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ آتروس (مدل ۱۳۹۹) همراه با ۳ دستگاه اتوبوس پشتیبان بنز ۴۵۷ (مدل ۱۳۸۸)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.