تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

( قطعات پمپ گل اویل ول و نشنال

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 50.00
tenders
قطعات پمپ گل اویل ول و نشنال

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.