تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه شماره ۰۰/۹۵را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مدارک بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
شرح کلی حوزه فعالیت : تامین نیروی انسانی جهت تعمیرات اساسی واحد تفکیک گاز شماره ۶B را مطابق با شرح کار
برآورد مالی : ۲۶,۷۷۸,۶۵۹,۷۶۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 0 مبلغ تضمین : 1,339,000,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه شرکت در مناقصه باید حداقل به مدت 90 روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد. ضمناً شماره حساب 900100004001124606378700 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان جهت واریز نقدی تضمین شرکت در مناقصه ، مفتوح می باشد. مضافاً اینکه ضمانتنامه های صادره از پست بانک ایران نیز مورد قبول نمی باشد.ضمناً جهت اخذ ضمانتنامه بانکی، صفحه مربوطه را چاپ و به بانک مورد نظر ارائه گردد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/19ساعت: 08:00
tenders
تعمیرات اساسی واحد تفکیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.