تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماه مناقصه ۰۰۰۱۳۱۹۵۵۰۱۳۱DT1 خرید ۲۹ قلم بیرینگ تقاضا شماره : ۹۵۵۰۱۱۳-۵۸-۳۱-۰۱

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
tenders
بیرینگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.