تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آهن آلات و ضایعات مستعمل

شرایط آگهی

پیشنهاددهندگان بایستی مبلغ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از بابت سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا اسناد خزانه و یا طی فیش بانکی به حساب1- ۲۰۱۴/۱۱/۱۵۷۶۹۷۷بنام شهرداری شبستر نزد بانک مهر ایران به صورت نقد واریز نماین
tenders
آهن آلات و ضایعات مستعمل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.