تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کلاسه ۹۹۰۱۶۹۱
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۹۹۰۱۶۹۱ ششدانگ یک دستگاه سواری پژو تیپ : ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۰ رنگ سبز یشمی به شماره انتظامی۱۲۳ ق ۴۲ ایران ۳۸ تعدادچرخ۴ تعداد محور ۲ تعداد سیلندر ۴ نوع سوخت بنزین شماره شاسی ۸۰۳۱۵۷۱۶ و شماره موتور ۲۲۵۲۸۰۱۳۸۱۸ می باشد متعلق به آقای رضا کرکرم بموجب سند ازدواج شماره ۲۷۴۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ تنظیمی دفترازدواج ۱۳ و طلاق ۱۹ اسلامشهر بعلت عدم ایفای تعهدات منجر بصدور اجرائیه از سوی خانم رقیه کرکرم گردیده است و با رعایت مستثنیات دین بازداشت و طبق نظریه شماره ۹۹۰۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ کارشناس رسمی دادگستری :وضعیت خودرو: اتومبیل مذکور مدل ۱۳۸۰ و چرخش و فعالیت ۲۰ساله داشته و برابر ضوابط و مقررات عمر قانونی آن مختومه گردیده و از زمره اتومبیل های از رده خارج محسوب خواهد شد و در حال حاضر دارای امکانات ایران خودرو – لاستیک ها ۵۰ درصد بهره دهی دارد – اتاق ،شاسی موتور ، گیربکس بطور نسبی سالم و بیست سال گذشته از آن مراقبت نگردیده است و از کارایی موتور ، گیربکس به علت نبود باطری میسر نیست . .قیمت پایه مزایده به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( پانصد میلیون ریال ) ارزیابی شده، که جهت بازدید به آدرس اسلامشهر انتهای خ صیاد شیرازی خ دانشگاه پارکینگ سهند مراجعه از ساعت ۹ الی ۱۲ شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ واقع در اسلامشهر -سایت اداری -اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( پانصد میلیون ریال ) شروع و بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد.شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند .ضمنا” برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . این آگهی پس از تایید نهایی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. ضمنا” بنابر اعلام بستانکار دارای بیمه می باشد .
تاریخ انتشار آگهی مزایده درسایت آگهی سازمان ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
رئیس ثبت اسناد و املاک اسلامشهر
همایون صفری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۱۰۸۷۰۰۰۱۱۷
شماره پرونده : ۱۳۹۹۰۴۰۰۱۰۸۷۰۰۱۳۹۸

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش ششدانگ یک دستگاه سواری پژو تیپ : ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۰ رنگ سبز یشمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.