تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرای به شماره بایگانی ۹۸۰۷۵۶۰
بـــــه مــــوجب پــــرونده اجـــــرائی شمــــــاره بــــایـــــگانی فوق ششدانـــگ یکــــدستـــگاه موتورسیستم : آپاچی،تیپ : RTR180،کارخانه نیرو موتور آسیا زیر کاربری موتورسیکلت رنگ اصلی قرمز حجم موتور ۱۸۰ سی سی ،شماره تنه ۱۸۰P9317919*** N2G شماره موتور ۰E6EE2287751،تعدادمحور: ۲ ،ظرفیت : جمعاً ۲ نفر،تعدادچرخ : ۲ ،تعدادسیلندر: ۱ سال تولید ۱۳۹۳ به شماره انتظامی ایران ۱۴۲- ۵۸۵۳۴ متعلق به آقای رضا ثقفی مدیون پرونده که بابت بدهی وی در پرونده اجرایی فوق بازداشت و در پارکینگ موتور سیکلت گمرک غرب تهران بنشانی آزادگان شرق به غرب بعداز باغ پرندگان بلوار سامانی پور ورودی گمرگ غرب متوقف شده وبرابر اعلام بستانکار، فاقد بیمه میباشد. طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ از وسیله نقلیه فوق بازدید بعمل آمده وتوصیف موتور عبارتست از :قابلیت شماره گذاری دارد -اصالت دارد-نقض ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد،درصدلاستیک عقب وجلو ۶۰ درصد ، وضعیت بدنه و اتاق :قسمت باک مقداری خوردگی و پریدگی رنگ دارد راهنمای عقب سمت راست دارای شکستگی – راهنمای سمت چپ و راست جلو دارای شکستگی ،وضعیت فنی:به علت نبودن سوئیچ امکان بررسی وضعیت فنی فراهم نبود که به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال) ارزیابی شده ودرروزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ازساعت ۹ الی ۱۲ در نشانی تهران خ قائم مقام کوچه میرزا حسنی پ۳ ازطریق مزایده به فروش میرسد و مزایده ازمبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( سیصد میلیون ریال) شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصدازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضورخریداریا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا بستانکاردرصورت تمایل به رقابت ،خریدار و یا خریداران میبایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه در خواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روزاز تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتیکه ظرف مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکورقابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.دراینصورت عملیات فروش ازدرجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .ضمنا استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا میباشد . این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرارخواهد گرفت و به منزله انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشارمحلی است.
تاریخ انتشاردرسایت آگهی های سازمان ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۳
رییس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران -شبیبی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۴۷۷
شماره پرونده : ۱۳۹۸۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۷۵۶۰

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش ششدانـــگ یکــــدستـــگاه موتورسیستم : آپاچی،تیپ : RTR180

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.