تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید ۲۰۰۰ عدد جعبه انشعاب کامپوزیت کابل خودنگهدار
۹خروجی(همراه هادی روکشدار و پشت بند)
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ۲۰۰۰ عدد جعبه انشعاب کامپوزیت کابل خودنگهدار
۹خروجی(همراه هادی روکشدار و پشت بند)

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 400,000 مبلغ تضمین : 1,125,000,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه بانکی - واریز به حساب - مسدودی مطالبات زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/18ساعت: 12:00
tenders
مناقصه عمومی دو مرحله ای   خرید ۲۰۰۰ عدد جعبه انشعاب کامپوزیت کابل خودنگهدار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.