تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

شهرداری سوسنگرد در نظر دارد در بخش حوزه خدمات شهری از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار جهت جمع آوری و حمل پسماند شهری به طور کامل و مکانیزه اقدام نماید
شرح کلی حوزه فعالیت : شهرداری سوسنگرد در نظر دارد در بخش حوزه خدمات شهری از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار جهت جمع آوری و حمل پسماند شهری به طور کامل و مکانیزه اقدام نماید

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 4,476,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/12 ساعت 14:30
tenders
جمع آوری و حمل پسماند شهری به طور کامل و مکانیزه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.