تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
اجرای احکام حقوقی شهرستان تیران و کرون درنظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۰۱۰۰۳۹۰ (نیابت واصله شعبه اجرای احکام مدنی سامان) محکوم له مریم جباری بدری فرزند نظر به طرفیت غلامرضا صدلاله فرزند حسن مبنی بر مطالبه ۴٫۵۵۷٫۰۸۳٫۴۶۶ ریال در حق محکوم له و مبلغ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نیم عشر اجرایی و توقیف خودرو محکوم علیه در این حوزه که روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ صبح درمحل اجرای احکام حقوقی تیران و کرون جهت فروش اموال منقول ذیل الذکر که توسط کارشناس ، کارشناسی و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. قیمت پایه ازقیمت کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰درصد بها بصورت فیش (به شماره حساب شبای ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۲۹۰۷۶۷۰۵۹۳ IR با شناسه ۹۶۴۱۰۸۱۶۱۱۰۰۲۲۰۰۳۲۹۲۰۰۰۰۲۹۵۹۶۲ بانک مرکزی که حداقل روز قبل از مزایده به حساب مذکور واریز و قبل از برگزاری مزایده تائیده از مالی دادگستری اخذ سپس درمزایده حاضر ) در جلسه مزایده شرکت و برنده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود
اموال توقیفی شامل یکدستگاه سواری پژو ۴۰۵ تیپ GLX1800  ، به شماره انتظامی ایران۵۳-۷۷۳/ن/۹۲  به رنگ نقره ای متالیک  مدل ۱۳۸۹ به شماره موتور ۱۲۴۸۹۰۸۰۸۹۶و شماره شاسی ۵۲۲۶۶۸ ، فاقد بیمه نامه و با استعلام از شماره گذاری راهور ، خودرو دو تیکه می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ بعد از بازدید راهور شهرکرد و تایید دو تکه ای بودن و نداشتن قابلیت شماره گذاری به آگاهی مربوطه معرفی شده است و به علت روشن نشدن خودرو معاینه فنی مقدور نگردید که با بررسی همه جانبه بعمل آمده قیمت پایه فروش خودرو  مورد نظر با توجه به وضعیت موجود و نداشتن قابلیت شماره گذاری ( برابر سوابق درج شده در سیستم شماره گذاری) در حال حاضر به عنوان ضایعاتی  مبلغ بیست میلیون تومان( ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال)  ارزیابی گردیده است.
نجفی
مدیر اجرای احکام حقوقی تیران و کرون
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۹۴۶۰۰۰۰۲۹۳۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۲۹۲۰۰۰۰۲۹۵۹۶۲
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یکدستگاه سواری پژو ۴۰۵ تیپ GLX1800  رنگ نقره ای متالیک  مدل ۱۳۸۹

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.