تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اگهی مزایده اموال منقول
وفق م ۱۱۹ ق ا ا م که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز  نباشد لذا  با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام اجرای احکام مدنی شعبه ۱۳  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه  ۰۰۰۰۲۷۸ج۱۳ محکوم له: مریم دریسیان علوانی محکوم علیه: سیدمرصاد سماچی – سمیه دریسیان علوانی – سیدمهرشاد سماچی – صدیقه موتوری زاده موضوع لازم الاجرا: پرداخت مهریه ۲۴۵ سکه بهار آزادی  بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ساعت :۱۱ صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند  در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰ درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا .  طالبین  خرید  باید در  روز مزایده ۱۰ درصد بها  به مبلغ ۹/۵۴۶/۶۲۴ ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری  میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا ۱۰ در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز ۱۰ درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده  بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.
متوفی ( محمدرضا سماچی) دارای ۷۶۸ سهم در شرکت احرار سپاهان بوده اند ۷۶۸ سهم اصلاح می گردد  در نتیجه آخرین تعداد سهام متوفی ( محمد رضا سماچی)در شرکت احرار سپاهان با توجه به افزایش سرمایه های انجام شده ۷۶۸ سهم اعلام می شود.ارزش سهام متوفی( محمدرضا سماچی) ۹۵٫۴۶۶٫۲۴۰ = ۱۲۴۳۰۵ × ۷۶۸ ارزش ۷۶۸ سهم متوفی در شرکت احرار سپاهان با توجه به موارد بیان شده در بندهای ۴-۵ و ۵-۵ گزارش مبلغ ۹۵٫۴۶۶٫۲۴۰ ریال اعلام می شود.
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۹۴۶۰۰۰۰۲۹۳۸۷۴
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۶۸۳۷۲۰۱۴۶۱
شعبه صادر کننده : شعبه سیزدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش سهام

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.