تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره از شعبه۲۰ دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام  ۱۱۰٫۲۱٫۰۱۰۱۰۰۱ آقای  مهدی میری محکوم است به پرداخت ۱۴ عدد سکه بهار آزادی و حج عمره ریال  در حق خانم سیده معصومه حسینی و نیز مبلغ ۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی نیم.عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ  ۱۴۰۱٫۱۲٫۷ .از ساعت  ۹ الی ۹:۴۰ صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس،مدرس ۶ ساختمان .اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل ۱۰ % از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.  ( ضمناً مزایده راس ساعت اعلامی شروع شده و در پانزده دقیقه نخست جلسه ، اعلام قیمت از خریداران اخذ خواهد شد و در صورت تاخیر طالبین به خرید و فروش اموال هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود .)
شرح اموال مورد مزایده:
یک دستگاه خودروی سواری پراید GTX ( متوقف در پارکینگ کرامت) مدل ۱۳۸۹ به رنگ سفید روغنی  و شماره پلاک  ۵۶۹ ه ۶۵ ایران ۳۶ با مشخصات دور تا دور  خوردگی دارد لاستیک ها ۵۰ درصد تودوزی مستعمل سپر عقب و جلو شکسته ، گلگیر عقب راست  و زه درب جلو و و جلو پنجره و گلگیر جلو خوردگی دارد ، آینه بغل شکسته و به علت قفل بودن امکان آزمایش تفکیکی توس کارشناس فراهم نبوده است که با توجه به جمیع موارد مذکور توسط کارشناس ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد./د
دادورز واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-مسعود فخرآرا
دادورز شعبه۲۱ اجرای احکام مدنی (ویژه خانواده) دادگستری شهرستان مشهد – مصطفی توفیقی کامه علیا
استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار شفا- شفای ۳۰ – مجتمع قضایی شهید مطهری
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۵۴۶۰۰۰۰۲۷۶۲۱۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۵۹۲۰۰۰۰۰۲۵۵۲۸
شعبه صادر کننده : شعبه۲۱ اجرای احکام مدنی (ویژه خانواده) دادگستری شهرستان مشهد

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید GTX مدل ۸۹

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.