تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

**مزایده**
احتراماً عطف به ابلاغ الکترونیکی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ پرونده به شماره بایگانی ۰۱۰۰۱۹۲ ودراجرای دستورآن مقام محترم قضایی ازمحل ملک موردارزیابی واقع درشهرستان سرخس منطقه ویژه اقتصادی بازدیدبعمل آمد، ملک مذکورعبارتست ازشش دانگ اعیان دارای پلاک ثبتی ۴۱۶ فرعی از۸ اصلی بخش ۱۶ مشهد-سرخس به شماره ثبت ۷۴۲۷ صفحه ۳۵۹ دفتر۴۰ وسنداجاره به شماره ۸۴۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ به نام آقای محمدحسن مروی فرزند محمدباقر به شماره ملی ۰۹۴۳۲۰۴۴۹۶ به مساحت ۵۶۲۶ مترمربع عرصه ، ۵۰ مترمربع ساختمان ، مخزن فلزی هوایی ، ۱۰۴/۸۶ مترطول دیوارمحوطه می باشد.
۱- ارزش اعیان : ۵۰ مترمربع ساختمان باامتیازات ، مخزن فلزی هوایی ، ۱۰۴/۸۶ مترطول دیوارمحوطه جمعاً مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
اعلام می گردد مزایده صرفا نسبت به موارد اعلامی میباشد و در خصوص عرصه نمی باشد
لذا مقررگردیده در روز ۱۴۰۱/۱۲/۷ازساعت ۱۰:۳۰ ازطریق مزایده حضوری درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری سرخس باحضورنماینده دادستان بفروش میرسد ، مزایده ازقیمت پایه شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهدشد . ۱۰%  کل مبلغ فروش فی المجلس ازبرنده اخذ والباقی ظرف یکماه باید پرداخت شود . متقاضیان میتواتندجهت کسب اطلاعات بیشتر۵روزقبل ازموعد به  اجرای احکام مدنی شهرستان سرخس مراجعه کنند .
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۵۴۶۰۰۰۰۲۷۵۸۱۶
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۰۲۲۶۶۰۰۲۹۵
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ملک مذکورعبارتست ازشش دانگ اعیان به مساحت ۵۶۲۶ مترمربع عرصه ، ۵۰ مترمربع ساختمان اعیان : ۵۰ مترمربع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.