تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۱۰۱۵۹۳ متعهد: پیمان اخوان امجدی – متعهدله: کبری امیدی که ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سیستم سواری پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۹۰ به رنگ سفید به شماره شاسی ۵۴۲۰۰۹۰۰۷۹۵۶۴ و شماره موتور ۴۴۵۱۱۰۰ به شماره انتظامی ۸۶۱ص۶۵ ایران۴۶ متعلق به آقای پیمان اخوان امجدی مدیون پرونده که به استناد سند نکاحیه ۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ دفتر ۳۳ رشت در قبال تعداد ۴۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی تحت بازداشت قرار گرفت و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیارد و یکصد میلیون ریال) ارزیابی شده و قطعیت یافت . با شرح توصیفی : موتور و گیربکس در حد مدل سالم ، سپر جلو و سپر عقب و جلو پنجره آثار شکستگی دارد ، سمت راست درب موتور و گلگیر جلو است و گلگیر عقب راست و درب عقب راست خوردگی دارد ، تایرها استهلاک ۵۰% دارند . باند و ضبط ندارد . خلافی در حدود ۲۲،۶۶۴،۰۰۰ ریال دارد . خودروی موصوف از ساعت نه الی دوازده روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ دوم اسفند یکهزار و چهارصد و یک در رشت بلوار امام رضا (ع) کوچه سمیه ۱۰ پارکینگ عمومی توسن از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیارد و یکصد میلیون) ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی از سوی افرادی که قصد رقابت دارند به حساب سپرده شماره ۴۰۵۲۰۱۳۲۰۷۵۳۶۰۷۱ با شناسه پرداخت ۹۳۶۱۰۸۵۵۲۱۱۱۷۵۰۰۱۰۰۱۴۰۰۷۲۳۸۵۹۲ و شماره شبای IR970100004052013207536071 ثبت رشت و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده می باشد و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد و در اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و خودرو با مبلغ پایه مزایده به بستانکار واگذار می گردد .
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت
شهرام دریا
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۱۸۰۶۷۰۰۰۲۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۱۸۰۶۷۰۰۱۳۱۳

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سیستم سواری پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۹۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.