تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
(( آگهی مزایده ))
در پرونده به کلاسه  ۴/۰۰۰۰۸۷۹  اقای سیدحنظله حسینی ملک آبادی فرزند سیدتقی به شماره ملی ۲۰۸۰۱۵۳۵۹۵ به پرداخت دیه به مبلغ ۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم گردیده است و بابت وصول دیه، آقای سیدسعیدحسینی ملک آبادی فرزند سیدتقی به شماره ملی  ۴۹۹۹۴۸۳۵۵۶ با ارائه مواد نانوسیلیکون( یک گالن ۲۰ لیتری که با شماره ۱۷۵۷۱ پلمپ گردیده است) که تحویل حافظ امین اقای سیدتقی حسینی ملک آبادی فرزند سید باقر به شماره ملی ۲۰۹۰۴۱۵۷۲۱ گردیده است لذا متقاضیان می توانند درصورت تمایل جهت شرکت در مزایده در دفتر شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ساری حضور یابند و اشخاصی که بالا ترین قیمت را با توجه به قیمت پایه پیشنهاد دهند برنده مزایده بوده و ده درصد بهای خریداری را فی المجلس  و الباقی  ظرف یکماه می بایست پرداخت گردد در غیر اینصورت از مبلغ پیش فروش پرداخت هزینه های انجام گرفته کسر و الباقی وجه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد، همچنین می توانند درمدت پنج روز قبل از روز مزایده مال مورد نظررا مشاهده نمایند لذا کیفیت تشریفات مزایده به شرح زیر می باشد :
مواد نانو: مواد نانوسیلیکون بر پایه شیمی ارگانو و یک ماده واکنشی می باشد ( یک گالن ۲۰ لیتری که با شماره ۱۷۵۷۱ پلمپ گردیده است)
ارزش اموال معرفی شده توسط کارشناس به مبلغ  ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و اعلام نظر گردید.
تاریخ و زمان مزایده:  ۰۴/ ۱۲ /۱۴۰۱  روز پنج شنبه ساعت ۱۰ لغایت۱۲ظهر
قیمتی که مزایده ازان شروع می شود: ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰/ ۱ ریال
محل برگزاری مزایده:ساری-بلوار ارتش-جنب فرماندهی انتظامی استان مازندران-روبروی بوستان ولایت-دادسرای عمومی و انقلاب ساری-طبقه دوم-اتاق شماره ۴۵-شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای ساری
مدیردفتر شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ساری
شماره آگهی : ۱۴۰۱۴۷۴۶۰۰۰۰۲۷۶۷۲۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰۴۷۹۲۰۰۰۰۱۵۴۷۷۱
شعبه صادر کننده : شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش مواد نانوسیلیکون( یک گالن ۲۰ لیتری )

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.