تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده ملک- نوبت اول
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش بروات در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی کلاسه ۰۱۰۰۶۹۴ موضوع نیابت قضایی از شعبه ۱۱اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشهد  در خصوص فروش ۱۰ عدد موتور خودوری کوپا فلگشیپ واقع در ارگ جدید که توسط شرکت ریگان خودرو به عنوان مال بابت پرونده تحویل مبیع به طرفیت محکوم له هادی محمدی فتیده  به محکومیت شرکت ریگان خودرو معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است،
* موضوع مزایده و فروش ده عدد موتور کامل سواری کوپا تیپ فلکشیپ مورد بازدید جهت فروش۱- موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتورTNN4G15TTK4000720را به مبلغ  نود و پنج میلیون تومان  ۲- موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور TNN4G15TTK4000733 3- موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور TNN4G15TTK4000729 4- موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور۷۲۸ TNN4G15TTK4000-5-موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور۶۹۰ TNN4G15TTK40006-موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور۶۹۴TNN4G15TTK40007-موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور۶۹۵ TNN4G15TTK4000 -8-موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور۶۹۶ TNN4G15TTK4000 9- موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور۶۹۷ TNN4G15TTK4000 10- موتورکامل خودروی کوپافلکشیپ باتجهیزات کامل به شماره موتور۶۹۲ TNN4G15TTK4000هرکدام از موتورها به ارزش نودوپنج میلیون تومان  براورد و اعلام گردید/ .  *ارزش تقریبی قیمت کلیه موتورهای ذکر شده در ردیفهای ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۹و۱۰ —ده عدد موتور خودروی کوپا) را جمعاً به مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان برآورد می گردد.
* مزایده حضوری و روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش بروات برگزار میگرددو برنده مزایده کسی است که بالاترین رقم پیشنهادی را ارائه نماید.متقاضیان خرید باید بدواً ۱۰% بهای مزایده رانقداً فی المجلس به اجرای احکام تسلیم و برنده مزایده نیز باید مابقی بهای مزایده را حداکثر ظرف سه روز پس از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آن را به اجرای احکام مدنی تحویل نماید  و الا ۱۰% تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد. خریداران می توانند از موتورهای خودرو فوق دیدن نمایند .
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۱۴۶۰۰۰۰۴۶۷۳۲۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۵۹۲۰۰۰۱۲۵۳۵۷۷
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش بروات

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ۱۰ عدد موتور خودوری کوپا فلگشیپ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.