تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
بسمه تعالی
آگهی مزایده نوبت اول
در  خصوص  پرونده اجرایی به کلاسه فوق  له زینب پنجه لیملو و علیه حبیب محمدی احمد آباد بخواسته مطالبه نفقه فرزند به مبلغ ۱۵۸/۶۶۵/۳۳۶ ریال از بابت اصل خواسته و ۵%  بعنوان نیم عشر دولتی بـعلت عـدم پرداخـت دین از نا حــیه محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس ارزیابـی، که پس از طی مـراحـل قانونی در تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۰۲روز سه شنبه ازساعت ۱۱:۰۰الی ۱۲:۰۰ ظهرازطریق مزایده در شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع درتبریز چهارراه لاله خیابان شهید زبردست مجتمع قضایی شهید قدوسی  بفروش خواهد رسید. مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده در صد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند:
+ سواری پیکان به شماره انتظامی ۵۴۵ م ۳۳ ایران ۱۵ مدل ۱۳۸۳ به رنگ سفید به شماره موتور ۱۱۲۸۳۱۴۵۷۰۳
و به شماره شاسی ۸۳۵۳۰۹۸۷
+ بدنه خودرو و محفظه موتور سواری پیکان فوق الذکر کاملا سوخته و تقریبا غیر قابل بازسازی می باشد ، صرفا قابلیت ارائه به مراکز اسقاط جهت اوراق و اسقاط را دارد.
+قیمت پایه طبق نظر کارشناسی مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهارده میلیون تومان
دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز – حامد مظلومی
استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز- چهارراه لاله- اول خیابان شهید زبردست- مجتمع شورای حل اختلاف شهید قدوسی
شماره آگهی : ۱۴۰۱۳۰۴۶۰۰۰۰۲۱۳۲۶۳
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۴۵۸۷۵۰۰۹۲۰
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش سواری پیکان مدل ۱۳۸۳

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.