تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول(نوبت اول)
در پرونده ۰۱۰۰۰۶۷اجرایی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه آقای علی اصغررازقندی محکوم به پرداخت ۳۶۵/۵۹۳/۷۵۰ریال در حق محکوم لها آزاده جعفری و مبلغ ۱۸/۲۷۹/۶۸۷ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق صندوق دولت شده است که در محکوم لهاخانم آزاده جعفری جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل یکدستگاه خودرو تاکسی پراید به شماره انتظامی ۳۷ت۷۸۳ ایران۱۳نموده است که طبق استعلام راهور در پارکینگ پردیس شاهین شهر نگهداری می شود و طبق نظریه ارزیابی مشخصات مال به شرح نظریه کارشناسی ۱-مشخصات خودرو: سواری پراید تیپ ۱۳۱ GLXI  تاکسی به رنگ زرد و به شماره انتظامی ایران۱۳-۷۸۳ت۳۷ و شماره شاسیS1412288005920 و شماره موتور ۳۰۱۸۲۰۲ مدل ۸۸ ۲- وضعیت خودرو در زمان بازدید : گلگیر عقب راست رنگ و بتونه کاری شده – درب صندوق عقب رنگ شده- لاستیک های عقب فرسوده و جلو ۵۰% سالم- گلگیر جلو راست بتونه دارد- دوگانه سوز CNG دستی۳-قیمت : با عنایت به موارد بالا، مدل خودرو و نوع کاربری  و در مقایسه با خودروهای موجود در بازار قیمت پایه مزایده مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ( هفتاد میلیون) تومان برآورد می گردد. و نظریه ارزیابی پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض بوده و در اجرای ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی ، با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق الاجرا و هزینه های اجرایی خودرو فوق در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۹:۳۰ صبح در شورای حل اختلاف شاهین شهر واحد اجرای احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته می شود. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می شود. برنده مزایده بایدکل مبلغ مورد مزایده را در روز مزایده به همراه داشته باشد و به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. متقاضیان خرید می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفی این اجرا اموالی را که آگهی شده ملاحظه نمایند. محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. آگهی مزایده علاوه بر انتشار در روزنامه، در قسمت اجرا ( محل فروش)الصاق شود.
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۹۴۶۰۰۰۰۲۹۶۰۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۹۹۲۰۰۰۳۳۶۴۸۹۸
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهین شهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پراید تیپ ۱۳۱ GLXI مدل ۸۸

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.