تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

ریاست محترم اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان بجنورد
سلام علیکم:
احتراما به پیوست یک نسخه آگهی به شرح ذیل ارسال میگردد مقرر فرمایید موضوع آگهی را یک نوبت در روزنامه ی محلی چاپ و یک نسخه از آن را به این اجرا ارسال نمایید ضمنا زمان نشر آگهی تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۳۰ روز باشد %
*آگهی مزایده نوبت اول*
در مورد پرونده اجرائی کلاسه ۹۶۲۶۷۸ ش ۱ اجرای احکام مدنی بجنورد، فیمابین محکوم لها راضیه باک  و محکوم علیها افسانه رشوانلو  با موضوع مطالبات کارگری که با عنایت به انجام کارشناسی بالابر توقیف شده به مشخصات ذیل الذکر :
مشخصات : *دو توقف ، بالابر هیدرولیک، موتور تکفاز  ۰٫۷۵ کیلووات یا ۱ اسب بخار ساخت چین ML802-4  سال ۲۰۲۰٫۰۹ ، دارای کابین، تابلو فرمان، دور  فنس شده، یک دستگاه بالابر منصوبه در ساختمان مسکونی به آدرس خیابان امیریه شمالی کوچه رضا امامی ۱۳ ، مرکز توانبخشی بهشت ۲ به استحضار میرساند در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از محل نصب بالابر به اتفاق نماینده خواهان بازدید بعمل آمد و پس بررسی مشخصات دستگاه بالابر منصوبه و استعلام قیمت روز بازار مبلغ برآوردی بالابر هیدرولیکی با لحاظ ارزش آهن آلات و با توجه به مستعمل بودن دستگاه مجموعا در حدود  ۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( دویست و نود و پنج میلیون ریال ) برآورد می گردد. و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده بالابر مذکور در روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰لغایت  ۱۲:۰۰ از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد ، بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند . بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد%
دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد –یزدانی
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۷۴۶۰۰۰۰۳۰۴۶۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۷۹۲۰۰۰۰۹۶۶۰۰۷
شعبه صادر کننده : شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان بجنورد

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش بالابر هیدرولیک، موتور تکفاز ۰٫۷۵ کیلووات یا ۱ اسب بخار ساخت چین

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.