تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده و فروش اموال منقول
نوبت  اول
به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۱۶۵۱۱۷۹ مورخه ۰۱/۵/۲۲ صادر شده در پرونده کلاسه ۰۰۰۱۴۱۶ شعبه ۵ دادگاه حقوقی  ملایر  موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۰۰۰۱۴۱۶ این اجرا ، محکوم علیه حامد میرزا بیگی کسبی ف صفی الله  محکومند به پرداخت مبلغ ۷۱/۸۱۳/۸۲۱ تومان در حق محکوم له آقای  جواد بهرامی ف علی اصغر  و مبلغ ۳/۵۹۰/۶۹۱ تومان  هزینه اجرایی در حق دولت که با توجه به این اجرائیه به محکوم علیه  ابلاغ شده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای حکم اقدامی ننموده بنا به درخواست  محکوم له به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی اموال منقول بشرح ذیل  متعلق به  محکوم علیه  از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی / خبره دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت ۱۰ الی۱۱    مورخ ۰۱/۱۲/۶ درمحل  اجرای احکام شعبه دوم حقوقی ملایر  از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مربوط ، مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد، در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید، سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه ، مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به این شرح است.ضمنال کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که ۱۰ درصد مبلغ کارشناسی را طی چک تضمینی و یا فیش سپرده به این اجرا تحویل دهند
مشخصات خودرو:
نوع:        سواری    سیستم:        پراید                    رنگ:    خاکستری          تیپ:    هاچ بک              مدل:      ۱۳۷۳
شماره انتظامی :              ۳۹۶  ل  ۶۵  ایران ۲۸
شماره موتور:              ۰۰۷۵۷۹۳۹                              شماره شاسی:            ۰۰۱۰۱۱۷۷
*************************************************************************************
وضعیت ظاهری وسیله:
طی بازدید بعمل آمده از خودرو موصوف در محل پارکینگ ولیعصر ملایر
۱-پلاک جلو کنده شده
۲-خودرو دو رنگ  کامل می باشد.
۳-سقف چرم دار شده
۴-سپر جلو از ناحیه چپ شکسته وضربه خورده است
۵-شاسی جلو چپ جوشکاری شده
۶-لاستیک ها صاف وهردو قسمت راست پنچر است
۷-پشت چراغ راست خورده شده است
۸- رام  زیر رادیاتور  ضربه خورده
===================================================================
قیمت پایه مزایده
با توجه به بررسی دقیق پعمل آمده ومقایسه قیمت خودرو در بازار روز معاملات آزاد  قیمت پایه مزایده خودرو فوق الذکر
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰    ریال  معادل                  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰      تومان می باشد.
===================================================================
توضیحات:
درب خودرو بسته وقادر به روشن شدن موتور نبوده(موتور خاموش)
-عدم دسترسی به شماره موتور وشاسی
-عدم اریه بیمه نامه شخص ثالث در زمان بازدید.
قیمت گذاری بدون در نظر گرفتن میزان خلافی وبیمه خودرو وبی عیب بودن شاسی می باشد.
-قیمت گذاری به شرط وجود اسناد هویتی وتطبیق آن با مشخصات خودرو ومعتبر است.
-مشخصات درج شده بالا با توجه به استعلام از سیستم پلیس راهور واقع در پارکینگ انجام پذیرفته است
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۸۴۶۰۰۰۰۱۳۹۰۵۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰۲۸۹۲۰۰۰۲۱۰۲۰۲۳
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملایر

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش سواری سیستم پراید رنگ خاکستری تیپ هاچ بک مدل ۱۳۷۳

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.