تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

(آگهی مزایده اموال   منقول  نوبت اول )
در راستای اجرای پرونده کلاسه ۹۷۰۷۸۳شعبه دوم  اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم علیه طاهره وظیفه دوست  محکوم هستند  به پرداخت۴۵۰ سکه تمام بهار ازادی  و هزینه دادرسی  بابت اصل خواسته به انضمام سا یر هزینه ها و خسارات دادرسی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بابت نیابت  صادره   از  اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان البرز در  حق خانم پروانه غیاثوند  فرزند ذبیح اله   و با عنایت به معرفی مال از طرف محکوم له جهت استیفای حقوق خود تقاضای مزایده نموده که به شرح و میزان ذیل کارشناسی شده است که این اجرا قصد دارد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲روزسه  شنبه راس ساعت ۱۲در محل خیایابان شهید بابایی جنب پارک الغدیر   دادگستری کل استان  قزوین  شعبه دوم اجرای احکام مدنی  اموال ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند به میزان معادل محکوم به طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی  به فروش برساند. مال مورد مزایده عبارتست از :
خودرو وانت اریسان تیپ PUIOHVGمدل ۱۳۹۵رنگ سفید روغنی نوع سوخت بنزین به شماره انتظامی ۷۸۵ط۵۱ایران ۷۹واقع در پارکینگ نمایندگی تقوی واقع در بلوار اسد ابادی
وضعیت اتاق و بدنه سالم (باز سازی شده )موتور خاموش و وضعیت خودرو اصالت دارد و سایر موارد سالم می باشد و قابل سرویس دهی می باشد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰به جهت باز سازی و تعمیر به نمایندگی تقوی قزوین منتقل شده و پس از باز سازی ،بدون استفاده تاکنون در همان نمایندگی متوقف می باشد شماره موتور OG76669247666924و شماره موتور ۱۱۸جی ۵۰۰۲۸۶۴
قیمت پایه کارشناسی ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل نود میلیون تومان
نتیجه گزارش : شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانندظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی ۱۰% قیمت پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک  بانکی از کلیه بانکها به حساب (۱۴۰۰۲۷۵۱۵۱۳ ) شناسه حقوقی دادگستری قزوین و شماره شبای دادگستری IR750100004077012907910850واریزو در روز مزایده به همراه فرم شرکت در مزایده و چک واریزی و با ارائه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت شرکت نمایند . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت  پیشنهاد ی را داشته و ۱۰% مبلغ پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد .(فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روزنمیباشد)                                                                                                     شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت ۱۰% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار ۱۰% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرا ی مدنی اجراء خواهد شد. به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند درقبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید.                                                                                                          مدیر دفتر  اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین- کلهر
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۲۴۶۰۰۰۰۲۰۰۹۴۵
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۲۸۴۰۲۰۱۲۷۴
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودرو وانت اریسان تیپ PUIOHVGمدل ۱۳۹۵رنگ سفید روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.