تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده فروش اموال
شماره پرونده اجرایی۰۰۰۲۳۱۰شعبه اول به موجب درخواست اجرای حکم شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۷۳۹۰۰۰۱۱۰۳۸۴۱ محکوم علیه به پرداخت مبلغ ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳/۴۷۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و میزان مداخله در امر دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ تا زمان اجرای حکم که در واحد اجرای احکام مدنی بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له، محکوم می باشد. ضمناً چنانچه محکوم علیه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم اقدام ننماید؛ مبلغ ۳۴/۵۰۰/۰۰۰  ریال بابت نیم عشر دولتی نیز از ایشان اخذ خواهدشداحتراماً عطف به قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاسه ۰۱۰۱۹۲۱ مطروحه بین آقای لطیف فرزانه به طرفیت آقای بهزاد طریقی در خصوص صدور دستور جهت اظهار نظر نسبت به گزارش کارشناس محترم بدوی ناشی از اعتراض محکوم علیه به استحضار می رسد.
در وقت مقرّر پرونده در محل دفتر شعبه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت متعاقب آن ضمن تماس تلفنی با طرفین دعوی و حافظ اموال، با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده به محل استقرار اموال متنازع فیه واقع در راه کلخوران  محله سیدآباد – کوچه حسین حسن زاده – پلاک ۲۷ مراجعه و با معرفی حافظ اموال بنام آقای اسمعلی دلجو از اموال تعرفه شده بشرح اقلام مندرج در گزارش کارشناسی کارشناس محترم بدوی بازدید و بررسیهای لازم بعمل آمد که نتایج حاصله متضمن ارزش پایه هریک از اقلام بازدید شده که با در نظر گرفتن نوع، میزان استهلاک اقلام کارکرده، ارزش اقلام در بازار و دیگر عوامل موثر در امر کارشناسی تعیین گردیده است بشرح یک برگ لیست پیوستی تقدیم میگردد. شایان ذکر است جمع ارزش ۱۷ قلم انواع دستگاههای بازدید مبلغ ۶۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل شصت و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان میباشد. مضافاً تعداد ۹ ردیف کارتریج تونر از جمع اقلام بصورت آکبند و بدون درج تاریخ مصرف بوده بعنوان اموال نو و بقیه به تعداد ۸ ردیف دستگاههای دیگر دست دوم منظور شده است
بنابراین در اجرای ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی جلسه مزایده جهت فروش اموال توقیفی یادشده در روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از ساعت۱۱ الی ۱۱:۳۰صبح با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد. طالبین محترم می توانند یک ساعت قبل از انجام مزایده با واریز میزان ده در صد مبلغ قیمت پایه (ارزش ریالی اعلام شده از سوی کارشناس) به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۰۸۴۱۰۰۶ بنام تمرکز وجوه سپرده دادگستری اردبیل نزد بانک ملی ایران یا اخذ چک تضمین بانکی (صرفاً از بانک ملی ایران) در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل در جلسه مزایده شرکت نمایند. بدیهی است به استثناء برنده مزایده، وجه واریزی سایر شرکت کنندگان بعد از اتمام جلسه مزایده عودت خواهد شد. همچنین برنده مزایده بایستی مابین تفاوت ده درصد قیمت پایه و مبلغ پیشنهادی را پس از مزایده و در همان روز پرداخت نماید. لذا در موعد مقرر در محل مزایده واقع در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی اردبیل واقع در اردبیل – شهرک کارشناسان – شهرک اداری- ساختمان دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان اردبیل – شعبه اول اجرای احکام مدنی، حاضر و در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند . مزایده از قیمتی که کارشناس محترم پرونده تعیین نموده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. برنده مزایده بایستی منقول ظرف یک ماه و نسبت به پرداخت بقیه بهای اموال اقدام نماید  در غیر اینصورت، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد. ضمنا” کلیه مخارج مزایده بر عهده محکوم علیه می باشد.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل -رامین فرجی اندبیل
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۷۴۶۰۰۰۰۲۳۸۸۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۷۹۲۰۰۰۰۴۴۲۷۹۹
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل/قدیم

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش تعداد ۹ ردیف کارتریج تونر از جمع اقلام بصورت آکبند و بدون درج تاریخ مصرف بوده بعنوان اموال نو و بقیه به تعداد ۸ ردیف دستگاههای دیگر دست دوم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.