تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده
به موجب اجرائیه  صادره در پرونده شماره۰۱۰۰۵۷۲ اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف بروجرد
محکوم علیه  اقای علی میرزایی فرزند علی اصغر  محکوم است به پرداخت وجه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال                          بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۷۸۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق محکوم له اقای حمید رحیمی که حسب تقاضای محکوم له اموال زیر از محکوم علیه توقیف و طبق نظر کارشناس منتخب دادگستری به شرح زیرقیمت گذاری گردیده است.
۱-  یکدستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ۱۶ن۷۵۲ ایران ۴۱ با شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۰۷۳۹۳۰۷ و شماره موتور ۲۸۳۱۷۴ مدل ۱۳۸۱ موجود در پارکینگ قلعه حاتم  بروجرد از نظر ظاهری سالم ولیکن اطاق خودرو رنگ امیزی شده است با توجه به جمیع جهات خودرو مذکور به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و قیمت گذاری شده است با توجه به مراتب مزایده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹  ساعت  ۱۰:۰۰  صبح  درمجتمع قضایی شورای حل اختلاف دادگستری بروجرد  شعبه دوم اجرای احکام برگزار و از قیمتهای فوق شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را  فی المجلس پرداخت که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد./شرکت کنندگان میبایست پیشنهاد خود را بصورت مکتوب قبل از جلسه مزایده  ارائه نمایند.
احد فرضی پور
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان بروجرد
شماره آگهی : ۱۴۰۱۳۶۴۶۰۰۰۰۱۲۶۸۴۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱۳۶۹۲۰۰۰۰۹۹۴۱۱۰
شعبه صادر کننده : شعبه ۲ اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل ۱۳۸۱

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.