تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
مزایده فروش اموال منقول ( نوبت اول)
به موجب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۵۳۸ شعبه ی دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد محکوم علیه آقای قدرت الله طهماسبی فرزند امان الله محکوم است به تحویل ۲۵۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بابت مهریه و مبلغ ۶۶۶٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم سیده زهره حسینی فرزند سید میرزاقلی و نیز پرداخت مبلغ ۱٫۸۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. با توجه به عدم پرداخت، خودرو متعلق به محکوم علیه معرفی و توقیف گردیده است که مشخصات آن به این شرح است:
– شماره انتظامی ۱۹ ج ۵۶۸ ایران ۷۱
– یک دستگاه سواری سایپا پراید تیپ اس ای ۱۳۱ مدل ۱۳۹۸ رنگ سفید روغنی
– شماره موتور ۱۳۶۳۶۰۰۲۳ شماره شاسی ۳۵۵۹۶۵۰
– قیمت روز خودرو ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.
که از طریق مزایده عمومی و حضوری به فروش خواهد رسید. لذا مزایده در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد. بدیهی است که پیشنهاد کننده بیشترین قیمت نسبت به قیمت پایه برنده مزایده شناخته شده و بایستی ده درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی را ظرف مهلت سی روز از تاریخ مزایده بپردازد و در صورت انصراف مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد. صرفا به اشخاصی اجازه شرکت در مزایده داده می شود که ده درصد قیمت پایه کارشناسی را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نمایند. هزینه درج این آگهی و ارزیابی بر عهده محکوم له بوده و در صورت عدم پرداخت از مازاد مبلغ فروش کسر می گردد. شرکت برای عموم به استثنای افراد ذکر شده در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آزاد و متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند جهت بازدید مورد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از موعد مذکور به دفترشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد واقع در ساختمان دادگستری شهرکرد مراجعه نمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد – مجید شیریان
شماره آگهی : ۱۴۰۱۳۲۴۶۰۰۰۰۲۱۳۹۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱۳۲۹۲۰۰۰۰۴۸۰۵۳۲
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه سواری سایپا پراید تیپ اس ای ۱۳۱ مدل ۱۳۹۸ رنگ سفید روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.