تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

به موجب پرونده اجرائی ۱۴۰۱۰۳۳۰۸ حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه به شماره ۰۹۱۴۱۴۱۴۹۰۳ متعلق به آقای رضا اشرفی که برابر نظریه کارشناس رسمی به مبلغ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده ، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ در اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه واقع در ارومیه فلکه خیرین ابتدای خیایان ورزش از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۱۳۰۵۲۰۰۰۳۵۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۱۳۰۵۲۰۰۳۱۵۰

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.