تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه——
بموجب  پرونده اجرائی کلاسه ۰۱۰۱۰۷۹    صادره ازشعبه ۱۰  دادگاه عمومی تهران  آقای فرشاد نوروز زنگانی و دیگران علیه معصومه فرامرزی و دیگران مبنی بر تقسیم ترکه که بر این اساس یک دستگاه خودرو توقیف و به شرح ذیل توسط کارشناس ارزیابی گردید.
با احترام در اجرای قرار کارشناسی صادره در خصوص پرونده شماره ۰۱۰۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ با موضوع تعیین ارزیابی و قیمت گذاری یکدستگاه سواری تویوتا کمری SE2400 به شماره انتظامی ۶۱۳ س ۶۶ ایران ۲۲ پس از بازدید خودرو در معیت سرکار خانم فرامرزی در میدان صادقیه بدینوسیله نظریه کارشناسی به شرح ذیل برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم حضور می گردد
الف: مشخصات اسنادی وسیله نقلیه:
نوع :سواری  سیستم :  تویوتا  تیپ : کمری SE2400 مدل : ۲۰۰۷ رنگ: سفید روغنی سوخت: بنزین شماره شاسی: ۶T1BE42K47X411192  موتور :۲AZA395131
ب:نتیجه بازدید از خودرو :
خودرو در حال حرکت  ، گلگیر  جلو سمت راست دارای  رنگ، سینی جلو سمت راست صافکاری و نقاشی، لبه  درب موتور دارای رنگ، سپر جلو و عقب تعویض و رنگ و دارای زدگی و خوردگی ، درب عقب سمت راست دارای لکه گیری جزئی، ستون جلو سمت راست دارای تورفتگی،داشبورد و تودوزی خودرو سالم  ، دارای ضبط و پخش ،لاستیک های جلو  ۷۰ درصد و عقب ۶۰ درصد دارای آج ،شیشه های خودرو سالم ، چراغ های جلو و عقب سالم .شاسی های خودرو سالم
از خودرو آزمایش فنی و مکانیکی به عمل آمد و موتور گیربکس و دیفرانسیل خودرو سالم و خودرو درحال حرکت میباشد
میزان کارکرد خودرو بر اساس نمایشگر کیلومتر خودرو حدود  ۱۹۱ هزار کیلومتر می باشد.
خودرو فاقد معاینه فنی معتبر و دارای بیمه معتبر شخص ثالث ایران تا تاریخ چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ می باشد
مالکیت خودرو مربوط به مرحوم جناب آقای سعید نوروز زنگانی فرزند داوود و دارای حکم قضایی توقیف از شعبه محترم سوم اجرای احکام مدنی مجتمع شهید بهشتی تهران می باشد
خلافی خودرو در زبان تنظیم گزارش مبلغ ۴۴،۲۷۴،۰۰۰ ریال معادل ۴ میلیون و چهارصد و بیست و هفت هزار و چهارصد تومان می باشد
نتیجه گیری و ارزیابی خودرو:
با امعان نظر به مدل و رنگ خودرو و میزان کارکرد خودرو و شرایط مندرج در بند ب گزارش میانگین قیمت عرف و روز  این خودرو در مراکز خرید و فروش مجاز خودرو ۸/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۸۶۵ میلیون تومان تعیین و برآورد گردید
لذا مقررگردید خودرو مذکور در مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ازساعت ۱۳الی ۱۳/۳۰  درمحل مجتمع قضائی شهید بهشتی به نشانی خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان سمیه مجتمه قضائی شهید بهشتی طبقه پنجم ازطریق مزایده به فروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۸/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع وکسی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.۱۰درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذوالباقی می بایستی حداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت ۱۰درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.
شعبه ۳ اجرای احکام مدنی
شماره آگهی : ۱۴۰۱۶۸۴۶۰۰۰۰۶۳۳۴۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۷۳۸۶۳۳
شعبه صادر کننده : شعبه سوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش سواری سیستم : تویوتا تیپ : کمری SE2400 مدل : ۲۰۰۷ رنگ: سفید روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.