تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۱۰۲۲۳۱ (خودرو)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری سیستم رنو تیپ لوگان L 90 شماره شاسی: NAPLSRALD81010318 شماره موتور: K4MA690D017589 رنگ: روغنی رنگ اصلی سفید رنگ فرعی سفید VIN: IRJC871VHCR010318 سال تولید: ۱۳۸۷ به شماره انتظامی (ایران ۳۳- ۹۵۱ ن ۳۲) متعلق به آقای حمیدرضا قدیری (مدیون) که برابر دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۶۳۸۹۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ شعبه ۶۱۰ مجتمع شماره ۱۳ شورای حل اختلاف تهران آقای امیر عباس نظری (مدیون) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتنداز: ۱- اکرم السادات دهقان منشادی (همسر متوفی) ۲- شهاب الدین قدیری (پسر متوفی) ۳- شایان قدیری (پسر متوفی) ۴- محمد قدیری (پدر متوفی) ۵- اقدس احمد پور (مادر متوفی) می باشند که به علت عدم پرداخت مهریه موضوع سند ازدواج شماره ۱۹۱۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۱۷ دفتر ازدواج شماره ۳۰۰ تهران منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده تحت کلاسه فوق در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران و بموجب نامه وارده شماره ۱۴۰۱۰۵۰۰۱۰۱۵۰۲۵۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ پلیس راهور بازداشت (سندی و فیزیکی) و در پارکینگ اتوپارک به نشانی تهران خیابان دماوند شرق جنب نممایندگی سایپا پارکینگ اتوپارک شرق متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ از وسیله نقلیه به شماره انتظامی فو.ق در پارکینگ اتوپارک شرق بازدید شد که وسیله نقلیه از قسمت سپر های جلو و عقب و بدنه طرفین و دربها و درب صندوق و درب موتور دارای خط و خش و آثار آن مشخص است و خودروی شماره فوق با مدل ۱۳۸۷ با استهلاک بالا و سیستم تعلیق جلوبندی و موترو آن دارد و استهلاک لاستیک های آن حدود ۳۰ درصد است و مبلمان داخل کابین و صندلی های خودرو کارکرده است. و ارزش خودرو به مبلغ ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیاردو شصدو بیست میلیون ریال) ارزیابی شده و از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از بهشتی کوچه میرزا حسنی ازطریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیاردو شصدو بیست میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا ۴۸ساعت قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است و برابراعلام بستانکار به شماره نامه ۱۴۰۱۸۵۶۸۴۱۹۲۰۰۰۱۸۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ مال مورد
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۸۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۲۲۳۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری سیستم رنو تیپ لوگان L 90 مدل ۸۷

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.