تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اتومبیل
بستانکار:شرکت گاز استان خراسان شمالی شماره ثبت: ۲۰۴۴ تاریخ ایجاد: ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۳۲۲۸۱۹
بدهکار: شرکت تولیدی فولاد کیمیای صبا شماره ثبت: ۶۵۹ تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۰۴۱۳۴
مورد مزایده و محل آن: برابر درخواست بستانکار به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۱۰۴۰۰۷۱۵۱۰۰۰۱۷۰ و شماره بایگانی ۱۴۰۱۰۰۱۸۷ ، یک دستگاه سواری پژو پارس سوخت بنزین به شماره موتور ۱۲۴۸۹۰۱۵۱۲۶ و شماره شاسی NAAN21CA1AE427359شماره انتظامی ۱۷۸س ۲۴ایران ۲۶ و سال ساخت ۱۳۸۹ ، مدیون پرونده اجرائی کلاسه فوق که به استناد قبض گاز : شماره سند : ۳۷۰۲۹۱۲۶۷۶۸ ، تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ جهت وصول مبلغ ۱۸۲،۷۴۲،۳۰۸،۰۰۰ ریال بازداشت گردیده است. طبق نظر کارشناس رسمی خودروی مذکور به مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت ۹ الی ۱۲ روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲در محل شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک اسفراین از طریق مزایده به فروش میرسد، خریداران میتوانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند. مزایده فقط در یک نوبت برگزار میگردد و خودروی مذکور از مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقداً فروخته میشود و طبق ماده ۱۳۶- اصلاح آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حَساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. لازم به ذکر است کلیه هزینههای قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناس: خودروی مذکور دارای بیمه شخص ثالث می باشد و از قسمت های گلگیر جلوی سمت راست ، گلگیر عقب سمت راست ، گلگیر سمت چپ عقب و درب سمت چپ عقب خسارت دارد و لاستیک های جلو و عقب حدودا ۵۰ درصد عاج دارد
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۰۷۱۵۱۰۰۰۰۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۰۷۱۵۱۰۰۰۵۶۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه سواری پژو پارس مدل ۸۹

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.