تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده
در خصوص پرونده شماره  ۰۱۰۰۷۰۸جرا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسفراین مربوط به محکوم له  خدیجه زینلی ف قربان و محکوم علیه علی آزداواری  ف  قدرت اله  محکوم علیه محکوم  به پرداخت ۱۲ عدد سکه بهارآزادی بابت مهریه در حق محکوم له  و پرداخت یک بیستم محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق دولت  می باشد  که پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که اموال مورد مزایده به شرح ذیل در ۱۴۰۱/۱۲/۰۸روز دوشنبه  از ساعت۹الی ۱۰ از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اسفراین به فروش برسد بنابرین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند ۵ روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده ۱۰درصد قیمت مبلغ پیشنهادی (مصوب) اخذ و و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد.
مشخصات اموال مورد مزایده : مالک ماشین علی آزداواری میباشد- یک دستگاه خودرو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ۶۳۳/۲۶ ط۵۹ میباشد-دارای ۴ تیکه رنگ میباشد -شاسی ماشین و سالم فاقد لاستیک عقب وفاقد باطری وضبط وباند میباشد قیمت ماشین به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآوردشده است
مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.
رضا بهزادی  – دادورز شعبه اول اجرا احکام مدنی دادگستری اسفراین
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۷۴۶۰۰۰۰۳۰۷۶۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۷۹۲۰۰۰۰۵۹۹۱۸۸
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسفراین

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه خودرو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.