تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده
بدینوسیله در اجرای مواد ۱۳۸و۱۳۷قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کلاسه ۰۰۰۱۴۸۶مطروحه در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان جهت اجرای حکم شماره ۹۹۰۹۹۸۴۶۳۵۳۰۱۲۳۵مورخه ۹/۱۲/۱۴۰۰صادره از سوی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری خوی در خصوص مزایده و فروش یک دستگاه کمپرسور اسکرو،ملکی محکوم علیه سعید جمالی که در حق غلامرضا قلی زاده با وکالت خانم سمانه علی اباد ی که طبق نظر کارشناسی دستگاه توقیفی برندِ ALUP آلمان، تیپِ SCK 15-10 به شماره سریالِ ۲۵۰۰۹۸، سال ساختِ ۱۹۹۶، دارای حداکثر فشار هوای خروجی ۱۰ بار و قدرت (توانِ) ۱۱ کیلووات که در زمان بازدید بصورتِ استوک (دست دوم) و سالم رویت گردید، به مبلغِ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده که مبلغ  مزایده از قیمت مذکورشروع وتاریخ مزایده روز سه شنبه مورخه  ۲/۱۲/۱۴۰۱از ساعت۸:۳۰الی ۹:۰۰تعین ومحل مزایده دفتراجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری میباشد  شرکت کنندگان میتوانند ۵روز قبل از مزایده از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و میبایست ۱۰% بها را فی المجلس ومابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد
و کلیه متقاضیان خرید میبایست یک روز قبل از شروع مزایده نسبت به تهیه برگ ضمانت نامه از بانک  قوامین  اقدام نمایند
شناسه واریز ir110100004061012907670593
ضمنا یک نسخه از مزایده در تابلوی اعلانات نصب شدو یک نسخه جهت الصاق در محل تحویل محکوم له شد
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان  حبیبی
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۹۴۶۰۰۰۰۲۹۹۰۲۷
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۴۶۳۵۳۰۱۲۳۵
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان گلپایگان

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه کمپرسور اسکرو برندِ ALUP آلمان، تیپِ SCK 15-10

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.