تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده
به موجب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۸۹ شعبه دوم اجراحقوقی میبد و نیابت صادره از شعبه ۱ اجرای احکام حقوقی یزد محکوم علیه اقای حسین گلزاری فرزند بمانعلی به شماره ملی ۴۴۸۹۳۹۶۸۷۲ محکوم به پرداخت ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قسمتی از محکوم به در حق محکوم له شرکت کاشی سیمین یزد با وکالت آقای محبوب ریاحی  و پرداخت ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است ، شخص ثالث خانم آزیتا نقیبی محمود آبادی  جهت پرداخت دیون محکوم علیه ۱۷۱/۵ سهم مشاع از ۵۰۴ سهم پلاک ثبتی  به شماره  ۲۱۹۶ اصلی در بخش ۲۲ میبد واقع در محمود اباد که به صورت زمین می باشدمعرفی نموده است به مساحت کل زمین طبق سند ۱۷۱/۵سهم مشاع از ۵۰۴ سهم از قرار هر متر مربع ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۲/۷۲۳/۳۱۱/۱۱۱ ریال توسط هیات کارشناسی رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.
که مقرر گردیده ۱۲۳ سهم از ۱۷۱/۵ سهم مشاع از ۵۰۴ سه پلاک مذکور  به ارزش ۱/۹۵۳/۱۶۱/۹۰۴ ریال در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مورخ از ساعت۱۰ الی۱۱ صبح در محل دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد واقع در میبد میدان انقلاب روبروی پارک بهاران طبقه همکف دادگستری از طریق مزایده عمومی به فروش برسد. لذا طالبین می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از پلاک مذکور بازدید نمایند و در صورت تمایل در تاریخ و ساعت فوق پیشنهادات خود را درپاکت دربسته به اجرای احکام حقوقی دادگستری میبد تحویل نمایند ، مزایده از قیمت کارشناسی شروع وپس از انقضاء مهلت درب پاکتها باز و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد. برنده مزایده موظف است وفق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری میبد واریز تا اقدامات بعدی صورت پذیرد. مأمورین اجرا واشخاصی که مباشرفروش هستند وارزیابان و اقربا نسبی وسببی آنها تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت نمایند.
شاهی
مدیردفترشعبه۲اجرای احکام حقوقی میبد
شماره آگهی : ۱۴۰۱۱۳۴۶۰۰۰۰۱۱۳۱۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰۱۳۹۲۰۰۰۱۵۳۸۳۴۴
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش سهام که به صورت زمین می باشد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.