تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد اجرای ۶ دستگاه آسانسور ۸ نفره ۶ توقف در پروژه ۱۲۰ واحدی نهضت مسکن ملی شهرستان پارس آباد و اجرای ۴ دستگاه آسانسور ۸ نفره ۶ توقف در پروژه ۴۰ واحدی نهضت مسکن ملی شهرستان اردبیل بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید
موضوع مناقصه اجرای ۶ دستگاه آسانسور ۸ نفره ۶ توقف در پروژه ۱۲۰ واحدی نهضت مسکن ملی شهرستان پارس آباد و اجرای ۴ دستگاه آسانسور ۸ نفره ۶ توقف در پروژه ۴۰ واحدی نهضت مسکن ملی شهرستان اردبیل طبق جدول فوق براساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه
– اجرای ۶ دستگاه آسانسور ۸ نفره ۶ توقف
– اجرای ۴ دستگاه آسانسور ۸ نفره ۶ توقف

شرایط آگهی

واریز وجه نقد به حساب 1309629813 نزد بانک تجارت شعبه آزادی اردبیل (کد13090) بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل
اجرای ۶ دستگاه آسانسور ۸ نفره ۶ توقف در پروژه ۱۲۰ واحدی نهضت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.