تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد تامین دوست بسکت سرد کورتن گرید A واحد بخار MW 250 نیروگاه شهید رجایی را بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای با انعقاد قرارداد به تامین کنندگان واجد الشرایط واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۹ انجام خواهد شد.

شرایط آگهی

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 5,250,0 ریال
تامین دوست بسکت سرد کورتن گرید A واحد بخار MW 250 نیروگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.