تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام عملیات تکمیلی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کرج به روش PC
– مدت اجرای کار ۱۳ ماه شمسی

شرایط آگهی

برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.- تضمین 421.104.931.811 - حداقل رتبه 3 رشته آب
انجام عملیات تکمیلی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب به روش PC

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.