تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مزایده نوبت اول خودرو
به موجب دادنامه ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۲۷۱۹۹۸۲صادره از شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی دادگستری شهرستان محلات  و پرونده اجرایی شماره ۰۱۰۱۳۱۲محکوم له خانم دنیا نجفی و محکوم علیه خانم نفس نیکومنش و فاطمه حیدری  محکوم اند به پرداخت تعداد ۸۰۰قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته  و توقیف و کارشناسی توسط کارشناس خودرو و بشرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است در مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ساعت ۹:۳۰الی ۱۰صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خ آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . ضمنا” چنانچه اشخاصی قصد شرکت در مزایده را دارند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت دریافت اطلاعات مورد مزایده به واحد اجرای احکام مدنی مراجعه نماید.
مشخصات مورد مزایده:
۱-یک دستگاه خودرو به شماره ۲۹۷ د ۵۱ایران ۵۷نوع سواری سیستم پژو پارس مدل ۱۳۹۷ رنگ سفید  شماره موتور ۱۲۰۷۵۱۲شماره شاسی ۰۷۵۷۱۴ وضعیت موتور و اطاق در حد مدل به ارزش پایه ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل  (سیصد و ده میلیون تومان)
۲- یک دستگاه خودرو به شماره ۷۵۵ د ۴۶ایران ۵۷نوع وانت  سیستم پیکان ۱۶۰۰مدل ۱۳۸۵ رنگ سفید  شماره موتور ۱۱۲۸۵۰۰۵۸۰۹شماره شاسی ۱۲۱۷۰۰۲۹وضعیت موتور نیاز به تعمیر  و اطاق تصادفی و نیاز به تعویض به ارزش پایه ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل  (سی میلیون تومان)
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۶۴۶۰۰۰۰۱۲۹۹۶۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۶۹۲۰۰۰۰۹۵۲۶۲۹
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان محلات

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه خودرو سیستم پژو پارس مدل ۱۳۹۷ رنگ سفید – یک دستگاه خودرو وانت سیستم پیکان ۱۶۰۰مدل ۱۳۸۵ رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.