تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۴۰۰ اصله انواع پایه بتنی گرد پیش تنیده مدیریت برق شهرستان سیریک مطابق با استاندارد توانیر و مشخصات فنی پیوست از محل اعتبارات داخلی
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ۴۰۰ اصله انواع پایه بتنی گرد پیش تنیده مدیریت برق شهرستان سیریک مطابق با استاندارد توانیر و مشخصات فنی پیوست از محل اعتبارات داخلی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 1,607,750,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/16ساعت: 09:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ۴۰۰ اصله انواع پایه بتنی گرد پیش تنیده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.