تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

حفاظت الکترونیک تاسیسات تقویت فشار – منطقه سه عملیات انتقال گاز – استان تهران
برگزار کننده : شرکت انتقال گاز ایران منطقه سه عملیات انتقال گاز
شرح کلی حوزه فعالیت : حفاظت الکترونیک تاسیسات تقویت فشار – منطقه سه عملیات انتقال گاز – استان تهران

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 3,459,972,573 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/24ساعت: 14:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای حفاظت الکترونیک تاسیسات تقویت فشار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.