تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۱۴۰۱/۱۳۱ – خرید پایه های چهارگوش ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم نیرو جهت پروژه برق رسانی به تاسیسات جامع آب رسانی شهرستان اندیمشک
۱۴۰۱/۱۳۲ – خرید سیم آلومینیوم مینک جهت پروژه برق رسانی به تاسیسات جامع آب رسانی شهرستان اندیمشک

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد مناقصه:1/000/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 104978200007ه نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
خرید پایه های چهارگوش ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم نیرو جهت پروژه برق رسانی به تاسیسات جامع آب رسانی شهرستان – خرید سیم آلومینیوم مینک جهت پروژه برق رسانی به تاسیسات جامع آب رسانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.