تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و تاسیسات تهویه و pm اماکن و محوطه های بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار
برگزار کننده : مدیریت بنادر و دریانوردی ابادان
شرح کلی حوزه فعالیت : تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و تاسیسات تهویه و pm اماکن و محوطه های بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,097,612,236 ریال توضیحات تضمین : مناقصه گران باید تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بر اساس جدول شماره (4) بند (الف) ماده (6) آیین نامه تضمین در معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 مصوب هئیت محترم وزیران تهیه و ضمن بارگزاری تصویر ضمانت نامه در پاک الف در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اصل ضمانت را تا یک روز قبل از پایان مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به دبیرخانه مرکزی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان تسلیم نمائید زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/21ساعت: 17:00
تعمیر و نگهداری و pm اماکن و محوطه های بنادر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.