تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد تعدادی از اقلام اسقاطی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم اسقاطی مازاد بر نیاز خود را با ذکر جزئیات در اسناد را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به فروش برساند.

شرایط آگهی

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 68700000شصت و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تعدادی از اقلام اسقاطی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم اسقاطی مازاد بر نیاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.