تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه دو مرحله ای خرید پایه های چهارگوش بتونی ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلو گرم نیرو جهت پروژه برق رسانی به تاسیسات آب رسانی شهرستان اندیمشک به شماره مناقصه ۱۴۰۱٫۱۳۱
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه دو مرحله ای خرید پایه های چهارگوش بتونی ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلو گرم نیرو جهت پروژه برق رسانی به تاسیسات آب رسانی شهرستان اندیمشک به شماره مناقصه ۱۴۰۱٫۱۳۱

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 1,366,000,000 ریال توضیحات تضمین : ارسال پاکات الف و ج به صورت فیزیکی به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق خوزستان الزامی است زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/22ساعت: 17:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید پایه های چهارگوش بتونی ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلو گرم نیرو جهت پروژه برق رسانی به تاسیسات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.