تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید هواکش ۶۰*۶۰ – تعداد ۱۰۰۰ دستگاه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1.350.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی - مناقصه گر می بایست تولید کننده داخلی هواکش بوده و پروانه بهره برداری به همراه گواهی ظرفیت تولید سالیانه ارائه گردد. جهت دریافت اسناد واریز مبلغ 1.500.000 ریال - هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
خرید هواکش ۶۰*۶۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.