تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری هوشمند الکترونیکی امور شمال سنندج شرکت توزیع برق کردستان
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری هوشمند الکترونیکی امور شمال سنندج شرکت توزیع برق کردستان

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 2,896,000,000 ریال توضیحات تضمین : زمان بازگشایی پاکت الف و ب تاریخ 1401/12/22 ساعت 8:30 می باشد.زمان بازگشایی پاکت ج تاریخ 1401/12/23 ساعت 8:30 می باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/02/09ساعت: 08:00
خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.