تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح زیر از طریق آگهی عمومی اقدام نماید لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه به شرح ذیل دریافت نمایند.
– خرید بارگیری ، حمل باراندازی و تحویل لوله اتصالات و شیرالات پروژه ابرسانی به شهر بوکان مناقصه یک مرحله ای عمومی شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۳۹۰۰۰۰۱۶۲
– عیب یابی تعمییر و تست. بی باری الکتروپمپ های مستغرق و زمینی مناقصه عمومی با اریابی کیفی به صورت فشرده

شرایط آگهی

قیمت اسناد مناقصه یک میلیون ریالارائه رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق . حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی
خرید بارگیری ، حمل باراندازی و تحویل لوله اتصالات و شیرالات پروژه ابرسانی – عیب یابی تعمییر و تست. بی باری الکتروپمپ های مستغرق و زمینی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.